Banner conditions

Voorwaarden

Dekvoorwaarden Stud 111

Algemeen

 • Deze dekvoorwaarden zijn bij uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle dekovereenkomsten, aanbiedingen (waaronder doch niet uitsluitend via advertenties en/of brochures) en opdrachten tussen Stud 111 en de merriehouder.
 • Door het bestellen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van deze dekvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze dekvoorwaarden.
 • Indien een (deel van een) bepaling uit deze dekvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze dekvoorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.
 • De verplichting waartoe Stud 111 jegens de merriehouder gehouden is, is een inspanningsverplichting, en daarmee geen resultaatsverplichting

Dekken / dekgelden vers sperma:

 • Vóór aanvang van de eerste inseminatie dienen de merriegegevens aangeleverd te zijn.
 • Indien sperma ‘s ochtends voor 9:00 is besteld, wordt deze bestelling - afhankelijk van het bezorgadres – in de regel nog dezelfde dag of de volgende ochtend bezorgd.
 • Indien meerdere veulens uit een inseminatie voortkomen, is dekgeld per levend geboren veulen verschuldigd. Mocht er sprake zijn van voornoemde situatie, dan is de bezitter/eigenaar van de te insemineren merrie (zijnde en hierna te noemen de merriehouder) verplicht dit door te geven aan Stud 111. 
 • Het insemineren van de merrie gebeurt nimmer door Stud 111 zelf, evenmin door een persoon in opdracht van of onder de verantwoordelijkheid van Stud111. Inseminatie gebeurt door en onder verantwoording van de merriehouder.
 • Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW.
 • Betaling van het gehele dekgeld en de bijkomende kosten en afdrachten geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum., tenzij de hieronder genoemde “Dek nu, betaal volgend jaar”-formule is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betaaltermijn is de merriehouder van rechtswege in verzuim. De facturatie voor het hiervoor genoemde zal plaats vinden aan het einde van ieder dekseizoen.
 • Bij de “Dek nu, betaal volgend jaar”-formule ontvangt de merriehouder na zijn eerste bestelling aan het einde van het dekseizoen de betreffende factuur (inhoudende het gehele dekgeld, de bijkomende kosten en afdrachten) met als betaaldatum 1 april van het volgende jaar.
 • Als “levend-veulen-garantie” geldt dat indien de merrie niet dragend is of verworpen heeft (hetgeen aangetoond moet worden door de merriehouder middels een door een veearts opgestelde en ondertekende verklaring), er zonder additionele kosten verder wordt gedekt in het daaropvolgende jaar, mits het dekgeld volledig voldaan is. Het eventuele prijsverschil in de door Stud 111 gehanteerde dekgelden in het dekseizoen van de eerste bestelling en het volgende dekseizoen, of vanwege de keuze voor een andere hengst uit de Stud 111 hengst-collectie, zal door Stud 111 worden gecrediteerd of gefactureerd.   

Embryo-Transplantatie en ICSI:

 • Bij een bestelling dient de merriehouder aan te geven of het bestelde sperma gebruikt wordt voor embryospoeling of voor ICSI. De merriehouder dient Stud 111 vooraf schriftelijk om toestemming te vragen indien hij/zij voornemens is het sperma te gebruiken voor ICSI-doeleinden. 
 • Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld. Mocht er sprake zijn van een voornoemde situatie, dan is de merriehouder verplicht dit door te geven aan Stud 111 waarna zij dan een aparte factuur stuurt voor het volledige dekgeld voor elk embryo, ongeacht of het ingevroren is of overgeplaatst naar een draagmerrie.
 • De merriehouder stemt ermee in dat Stud 111 bevoegd is om rechtstreeks van de dierenarts/ICSI-kliniek informatie op te vragen en te ontvangen over de uitgevoerde inseminaties, ET en/of ICSI-uitslagen en autoriseert de vrijgave van de informatie over de verkregen ET en/of ICSI-uitslagen aan Stud 111.
 • De merriehouder bevestigt en geeft bij de opdracht aan de dierenarts/ ICSI-kliniek om bij het bevruchten van de merrie een volledige inseminatiedosis toe te passen per rietje per eicel.
 • De merriehouder is op geen enkel moment bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stud 111 sperma te verkopen of af te staan aan een andere persoon of personen.
 • De merriehouder dient Stud 111 vooraf schriftelijk toestemming te vragen indien hij/zij voornemens is het sperma van de initiële dierenarts/ICSI-kliniek naar een andere dierenarts/ICSI-kliniek te vervoeren.
 • Bij ICSI moeten de lege (on)gebruikte rietjes sperma worden teruggestuurd naar Stud 111 op kosten van de merriehouder.
 • Als “levend-veulen-garantie” geldt dat indien de merrie niet dragend is of verworpen heeft (hetgeen aangetoond moet worden door de merriehouder middels een door een veearts opgestelde en ondertekende verklaring), er zonder additionele kosten verder wordt gedekt in het daaropvolgende jaar, mits het dekgeld volledig voldaan is. Het eventuele prijsverschil in de door Stud111 gehanteerde dekgelden in het dekseizoen van de eerste bestelling en het volgende dekseizoen, of vanwege de keuze voor een andere hengst uit de Stud 111 hengst collectie, zal door Stud 111 worden gecrediteerd of gefactureerd.
 • Voor zover van toepassing op embryo-transplantatie of ICSI wordt voor het overige verwezen naar het vorige artikel.

Overige:

 • Eventuele veearts-kosten (zoals onder opvoelen, injecties, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of operaties, etc) zullen in rekening worden gebracht bij de merriehouder.
 • Stud 111 informeert de merriehouder over het belang van zoötechnische certificaten voor de inschrijving van fokdieren en nakomelingen die met levende producten van fokdieren zijn geproduceerd als vermeld in artikel 30, lid 4 en 5, van verordening (EU) nr. 2016/1012. Stud 111 deelt op verzoek van de merriehouder de gegevens over de winning of de opslag van het levende product, die nodig zijn om het zoötechnische certificaat voor het levende product af te geven, mee aan de stamboekvereniging of fokkerijgroepering die dat zoötechnische certificaat moet afgeven.
 • Stud 111 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins welke in de ruimste zin des woords verband houden met c.q. voortvloeien uit een handeling welke verband houd met deze dekvoorwaarden.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze dekvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter.
 • Op deze dekvoorwaarden, alsmede op de mogelijke daaruit voortvloeiende dekovereenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
 • Indien er sprake is van verschillen tussen twee vertalingen van deze dekvoorwaarden, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

 ***

Dekvoorwaarden-Ned-Engels-SR-v06032024